Maecenas vitae congue augue,
nec volutpat risus.

Vakantieappartement "Am Bildstock" in Limburg (Duitsland)

vakantieappartement in Limburg duitsland
Bewertung
Geweldige (Fiets-) Vakantie aan de Lahn en Rijn in Duitsland
Ga naar de inhoud

Appartement Limburg-Privacy PolicyLink naar de Verklaring gegevensbescherming privacy policy in het Duits


Impressum

Contact
Stefan Reichel
Franz-Leuninger-Strasse 7
65553 Limburg

Mobil : 0162 / 9688310
EMAIL : info@fewo-limburg-lahn.de
Web    : www.fewo-limburg-lahn.de

Verantwoordelijk voor de inhoud:      Stefan Reichel


Disclaimer

Aansprakelijkheid voor inhoud

De inhoud van onze pagina's is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als service provider zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten in overeenstemming met artikel 7 (1) TMG. Overeenkomstig de paragrafen 8 tot en met 10 van het TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden te monitoren of om omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten.  Verplichtingen om het gebruik van informatie te verwijderen of te blokkeren in overeenstemming met de algemene wetten blijven onverlet.  Aansprakelijkheid in dit opzicht is echter alleen mogelijk vanaf het moment van kennis van een specifieke inbreuk. Als we ons bewust worden van dergelijke inbreuken, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen


Aansprakelijkheid voor links

Met het arrest van 12 mei 1998 heeft de districtsrechtbank te Hamburg besloten dat door het aanbrengen van een link, men verantwoordelijk kan zijn voor de inhoud van de gelinkte pagina's.  Dit kan alleen worden voorkomen door de weg van deze inhoud uitdrukkelijk te distantiëren.
Het volgende is van toepassing op alle links op deze homepage: ik distantiëren mij hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina adressen op mijn homepage en Adopteer deze inhoud niet als mijn eigen


Privacy

In de regel is het gebruik van onze website mogelijk zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover persoonsgegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) op onze website worden verzameld, gebeurt dit altijd op vrijwillige basis, voor zover mogelijk. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

We willen u erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij het communiceren per e-mail) beveiligingslacunes kan hebben. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derde partijen is niet mogelijk.

Het gebruik van contactgegevens die worden gepubliceerd binnen de reikwijdte van de imprint verplichting door derden voor het verzenden van ongevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij nadrukkelijk tegengeworpen. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, bijvoorbeeld door spam mails.


Privacybeleid

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring heeft u als gebruiker van dit online aanbod van het vakantie appartement "am Bildstock", Franz-Leuninger-Strasse 7, 65553 Limburg (hierna "aanbieder") over het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens tijdens het bezoek en de gebruik van onze websites.

Voor het begrijpen van termen als ' verwerking ' of ' verantwoordelijk ' verwijzen we naar de definities in artikel 4 van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  / Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Deze verklaring inzake gegevensbescherming is niet van toepassing op websites, die via hyperlinks op deze website kunnen worden bereikt.

Verantwoordelijk
Ferienwohnung "Am Bildstock"
Stefan Reichel
Franz-Leuninger-Strasse 7
65553 Limburg
E-MAIL: info@fewo-limburg-lahn.de


Algemene gegevensverzameling en gegevensverwerking
Bij elk bezoek en het gebruik van de website van de aanbieder, IP-adres, alsmede de aanbieder van de aanvragende computer, de opgehaalde website en de opgehaalde gegevens, de datum en het tijdstip van de opvraging, door de aanbieder of door de webruimte-aanbieder verzonden als toegangsgegevens-IP-adres, evenals de aanbieder van de aanvragende computer, de opgehaalde website en de opgehaalde gegevens, datum en tijd van het ophalen, verzonden Gegevensvolume, melding van succesvolle opvraging, detectiegegevens van de browser en het besturingssysteem gebruikt door de aanvragende computer, evenals de eerder bezochte website (website van waaruit de toegang tot het internetaanbod van de aanbieder plaatsvindt).

Het verzamelen en verwerken van de genoemde toegangsgegevens wordt uitsluitend uitgevoerd met het oog op Systeembeheer, systeembeveiliging, optimalisatie van het aanbod en statistische evaluaties. In geval van onrechtmatig gebruik en een onwettige aanval op de website van de aanbieder, behoudt de aanbieder zich uitdrukkelijk het recht voor een latere evaluatie van de toegangsgegevens uit te voeren, voor zover een voldoende vermoeden is gebaseerd op specifieke Er zijn aanwijzingen.

Het verzamelen van de bovenstaande gegevens en de tijdelijke opslag van de IP-adressen van de Websitebezoekers dient de veiligheid van de website tegen aanvallen. Het wordt dus uitgevoerd om de rechtmatige belangen van de gegevensverwerker in de zin van artikel 6 AVG te beschermen.Gebruikte termen
"Persoonsgegevens": alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); identificeerbaar is een natuurlijke persoon die direct of indirect, direct of indirect, direct of indirect, door middel van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bv. cookie) of een of meer bijzondere kenmerken. die een uitdrukking zijn van de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

"Verwerking": elke handeling die met of zonder hulp van geautomatiseerde procedures of een reeks verrichtingen met betrekking tot persoonsgegevens wordt uitgevoerd. De term gaat ver en omvat nagenoeg elke omgang met gegevens.

"Verantwoordelijk" betekent de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instantie of andere instantie die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.Relevante rechtsgrondslagen
In overeenstemming met artikel 13 van de AVG, zullen wij u op de hoogte stellen van de rechtsgrondslagen van onze gegevensverwerking. Tenzij de rechtsgrondslag in de gegevensbeschermingsverklaring wordt vermeld, geldt het volgende: de rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemmingen is artikel 6, lid 1, van de Lit. a en Art. 7 GDPR, de rechtsgrondslag voor de verwerking voor de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen, evenals het beantwoorden van verzoeken is artikel 6 (1) lit. b AVG, de rechtsgrondslag voor de verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen is Art. c AVG, en de rechtsgrondslag voor de verwerking ter bescherming van onze legitieme belangen is Art. f AVG. In het geval dat de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, artikel 6, lid 1, van de Lit. d AVG als rechtsgrondslag.Persoonsgegevens
Overeenkomstig artikel 46, lid 1, van de Duitse gegevens code (BDSG-nieuw) wordt alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene) als identificeerbaar beschouwd voor een natuurlijke persoon die direct of indirect is, met name: door deze toe te wijzen aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die persoon. Deze informatie omvat bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. Gebruiksgegevens geldt ook als persoonlijke gegevens.Veiligheid
Wij verzoeken u vriendelijk om u regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van onze verklaring inzake gegevensbescherming. We zullen het privacybeleid wijzigen zodra de wijzigingen in de gegevensverwerking die we uitvoeren dit vereisen. We zullen u op de hoogte brengen zodra de wijzigingen een daad van deelname van uw kant vereisen (bijv. toestemming) of een andere individuele melding.Samenwerking met verwerkers en derde partijen
Als we in de loop van onze verwerking gegevens bekendmaken aan andere personen en bedrijven (verwerkers of derden), deze aan hen doorgeven of anderszins toegang verlenen tot de gegevens, gebeurt dit alleen op basis van een wettelijke toestemming. bijvoorbeeld als een doorgifte van de gegevens aan derden, zoals aan betalingsdienstaanbieders, in overeenstemming met Art. b GDPR is vereist voor de uitvoering van het contract), u bent overeengekomen, een wettelijke verplichting om dit te doen of op basis van onze legitieme belangen (bijvoorbeeld in het gebruik van agenten, webhosts, enz.).
Als we derden om gegevens te verwerken op basis van een zogenaamde "order processing contract", dit gebeurt op basis van artikel 28 GDPR.Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om:
  • in overeenstemming met artikel 15 van de AVG, verzoeken wij u om informatie over uw persoonsgegevens die door de aanbieder worden verwerkt. U met name informatie verstrekken over de doeleinden van de verwerking, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, schrapping, beperking van de verwerking of oppositie, het bestaan van een recht van beroep, de oorsprong van hun gegevens, tenzij zij zijn verzameld bij de aanbieder zelf, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van: vereisen profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over hun gegevens (claim voor informatie);
  • in overeenstemming met artikel 16 GDPR, verzoek onverwijld de correctie van onjuiste of voltooiing van uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen door de aanbieder (claim voor correctie);
  • in overeenstemming met artikel 17 van de AVG, om de verwijdering van uw door de aanbieder opgeslagen persoonsgegevens te verlangen, tenzij de verwerking voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang of voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (vordering tot annulering);
  1. in overeenstemming met artikel 18 AVG, om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, is de verwerking onwettig, maar u weigert deze te verwijderen en we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hoeft deze niet meer, maar u ze zijn verplicht om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG (beperkings claim);
  • in overeenstemming met artikel 20 GDPR, het verkrijgen van uw persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt aan de provider in een gestructureerde, gangbare en machineleesbaar formaat of verzoek verzenden naar een andere verwerkingsverantwoordelijke (recht op overdraagbaarheid van gegevens);
  • in overeenstemming met Art. 7 sec. 3 GDPR om uw toestemming voor de aanbieder te allen tijde in te trekken. Dientengevolge kan de aanbieder de gegevensverwerking niet langer voortzetten op basis van deze toestemming voor de toekomst (herroepingsrecht);
  • overeenkomstig artikel 77 van de AVG om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (recht van beroep).Cookies en recht van verzet in direct marketing
"Cookies" zijn kleine bestandjes die op de computers van gebruikers worden opgeslagen. Verschillende informatie kan worden opgeslagen in de cookies. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om de informatie over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie wordt opgeslagen) op te slaan tijdens of na zijn bezoek binnen een online aanbod. Tijdelijke cookies, of "session cookies" of "Transient cookies", zijn cookies die verwijderd worden nadat een gebruiker een online aanbod verlaat en zijn browser sluit. In een dergelijke cookie kan bijvoorbeeld de inhoud van een winkelwagentje worden opgeslagen in een online winkel of een inlog file. "permanent" of "persistent" zijn cookies die bewaard blijven, zelfs nadat de browser is gesloten. De Inlogstatus kan bijvoorbeeld worden opgeslagen als de gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. Evenzo kan een dergelijke cookie de interesses van gebruikers opslaan die worden gebruikt voor bereik meting of marketingdoeleinden. "Third-party cookies" zijn cookies die worden aangeboden door andere providers dan degenen die verantwoordelijk zijn voor het online aanbod (anders, als ze alleen hun cookies zijn, worden ze "First-party cookies" genoemd).

We kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en dit verduidelijken als onderdeel van ons privacybeleid.

Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, worden ze gevraagd de corresponderende optie in de systeeminstellingen van hun browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies die worden gebruikt voor online marketing kan worden verklaard in een groot aantal diensten, met name in het geval van tracking, via de US site http://www.aboutads.info/choices/of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. Bovendien kan de opslag van cookies worden bereikt door middel van hun shutdown in de instellingen van de browser.  Houd er rekening mee dat niet alle functies van dit online aanbod kunnen worden gebruikt.


Verwijdering van gegevens
De gegevens die door ons worden verwerkt, worden verwijderd of beperkt in de verwerking ervan overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van de AVG. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in de context van deze verklaring inzake gegevensbescherming, worden de door ons opgeslagen gegevens gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor hun doel en geen wettelijke bewaarplichten zich verzetten tegen verwijdering. Tenzij de gegevens worden gewist omdat dit noodzakelijk is voor andere en wettelijk toelaatbare doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. Dat is,  de gegevens zullen worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

In overeenstemming met de wettelijke vereisten in Duitsland, wordt de opslag in het bijzonder gedurende 10 jaar in overeenstemming met paragraaf 147 (1) AO (boeken, dossiers, beheersverslagen, boekhoudkundige documenten, commerciële en zakelijke brieven, documenten die relevant zijn voor belastingen, enz.).Contact (telefoon, E-MAIL contact)
Wanneer u contact met ons op neemt (bijv. via contactformulier, e-mail, telefoon of sociale media), verwerken wij uw gegevens voor het verwerken van de reserverings-of reserveringsaanvraag en in het geval van vervolgvragen.
Als de gegevens worden verwerkt voor het uitvoeren van boekingen die op uw verzoek zijn gedaan, is de wettelijke basis voor deze gegevensverwerking Art. 6 sec. 1 p. 1 b) AVG.
Wij verwerken alleen verdere persoonsgegevens als u hiermee instemt (art. 6 sec. 1 blz. 1 a) AVG) of als wij een rechtmatig belang hebben bij de verwerking van uw gegevens (art. 6 sec. 1 p. 1f) AVG). Bijvoorbeeld een legitiem belang bij het beantwoorden van uw e-mail.
We zullen de verzoeken verwijderen als ze niet langer nodig zijn. We controleren de noodzaak om de twee jaar; Daarnaast zijn de wettelijke archiveringsverplichtingen van toepassing.Hosting
De hostingdiensten die we gebruiken worden gebruikt om de volgende diensten te leveren: infrastructuur-en platformdiensten, computercapaciteit, opslagruimte en database diensten, beveiligingsdiensten en technische  Onderhoudsdiensten die wij gebruiken voor de exploitatie van dit online aanbod.

Daarbij verwerken wij, of onze hosting provider, inventarisgegevens, contactgegevens, content gegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta-en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van dit online aanbod op basis van onze legitieme belangen in efficiënte en veilige levering van dit online aanbod in overeenstemming met Art. f AVG in art. 28 AVG (sluiting van een orderverwerkings contract).


Verzameling van toegangsgegevens en logboekbestanden
Mijn hosting provider, op basis van mijn legitieme belang in de zin van artikel 6 (1) lit. f. GDPR-gegevens over elke toegang tot de server waarop deze service zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de opgehaalde website, het bestand, de datum en tijd van het ophalen, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van succesvol ophalen, het browser type en de versie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer-URL (de eerder bezochte pagina),
IP-adres (geanonimiseerd) en de aanvragende provider. Voor gedetailleerde informatie over de logbestanden, verwijs ik hier direct naar de host provider

Logfile-informatie wordt om veiligheidsredenen opgeslagen (bijvoorbeeld om misbruik of fraude te onderzoeken) gedurende maximaal 7 dagen en vervolgens verwijderd. Gegevens waarvan de verdere bewaring voor bewijsdoeleinden vereist is, worden van verwijdering uitgesloten totdat het desbetreffende incident definitief is opgehelderd.


Soorten verwerkte gegevens:
-Inventarisgegevens (namen en adressen).
-Contact gegevens (e-mail en telefoonnummer).
-Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, Foto's, Video's).
-Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden) door hostproviders
-Meta-/communicatiegegevens (bijvoorbeeld apparaatinformatie, IP-adressen) door hostproviders


Doel van de verwerking
-Inventaris-en contactgegevens met het oog op de boekhouding, administratie en organisatie.
-Voorraadgegevens voor facturering
-Contactgegevens voor het beantwoorden van contact vragen en het verwerken en maken van boekingen en reserveringen
-Voor het aanbieden van het online aanbod, zijn functies en inhoud.
-Veiligheidsmaatregelen.


Gegevensminimalisatie
Alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om de vermelde doeleinden te verwezenlijken, worden verzameld en opgeslagen in overeenstemming met de beginselen van gegevensminimalisatie.


Administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, contact beheer
We verwerken gegevens binnen de reikwijdte van administratieve taken, evenals de organisatie van onze activiteiten, financiële boekhouding en naleving van wettelijke verplichtingen, zoals archivering. Wij verwerken dezelfde gegevens die wij verwerken in het kader van de levering van onze contractuele diensten. De grondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, lit. c. GDPR, Art. f. GDPR. De verwerking beïnvloedt klanten, prospects, zakenpartners en Websitebezoekers. Het doel en onze belangstelling voor de verwerking ligt in administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, archivering van gegevens, d.w.z. taken met betrekking tot het onderhoud van onze bedrijfsactiviteiten, de uitvoering van onze taken en de levering van onze Diensten.  Het wissen van de gegevens met betrekking tot contractuele diensten en contractuele communicatie komt overeen met de informatie die in deze verwerkingsactiviteiten wordt verstrekt.

We onthullen of verzenden gegevens naar de belastingdienst, adviseurs, zoals belastingadviseurs en andere vergoedings bureaus en betalingsdienstaanbieders.


Google Maps
We bevatten de kaarten van de dienst "Google Maps" van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. De verwerkte gegevens kunnen met name IP-adressen en locatiegegevens van de gebruikers bevatten, die niet zonder hun toestemming worden verzameld (meestal uitgevoerd in het kader van de instellingen van hun mobiele apparaten). De gegevens kunnen in de Verenigde Staten worden verwerkt. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.


Google Fonts
Deze pagina maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen die worden geleverd door Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina bezoekt, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de browser cache om teksten en lettertypen correct weer te geven.
Voor dit doel moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Dit maakt Google bewust dat onze website is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, van de Lit. f AVG. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt er een standaardlettertype gebruikt door uw computer.
Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor het US-European Privacy Shield Convention, dat de naleving van het EU-niveau van gegevensbescherming waarborgt.
Voor meer informatie over Google Web fonts, zie https://developers.google.com/fonts/faq en google's privacy policy: https://www.google.com/policies/privacy/


Google Analytics
Ik heb de Google Analytics-service niet instrueren om deze website te analyseren.


Inhoud en services van derden
De aanbieder behoudt zich het recht voor om diensten en inhoud van derden op zijn website op te nemen, zoals Google Maps Maps, afbeeldingen van derden, enz. Voor een geslaagde presentatie van deze inhoud is een verzoek van een derde partij voor uw IP-adres vereist. De aanbieder doet er alles aan om alleen die aanbiedingen van derden op te nemen in zijn internet aanbod, dat alleen het gevraagde IP-adres gebruikt voor de succesvolle presentatie van de betreffende aanbieding. Het gebruik van uw IP-adres voor aanvullende statistische doeleinden kan echter niet door de aanbieder worden uitgesloten. In het geval van een positieve kennis hiervan, zal de aanbieder dit afzonderlijk aan de wijzen.


SSL-versleuteling
Voor het verhogen van de beveiliging van gegevens bij het overdragen van gegevens, wordt een versleutelingsmethode SSL via HTTPS gebruikt.Opgemerkt moet worden dat er wijzigingen in de wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen zijn. U moet deze verklaring daarom na een bepaalde periode opnieuw lezen.

Laatste wijziging van deze privacy policy:    Mai 2018
       
   +49 162 / 96 88 310

Franz-Leuninger-Strasse 7
65553   Limburg - Dietkirchen
Duitsland
Mail
Phone
Ort
info@fewo-limburg-lahn.de
   0162 / 96 88 310

Franz-Leuninger-Strasse 7
65553   Limburg - Dietkirchen
Ort
Contact
Terug naar de inhoud